Mikko Laurén – HaliSukko 2023 esittäytyy

HaliSukko 2023 – Mikko Laurén

Vuoden 2023 HaliSukko on Maarian seurakunnan eläkkeellä oleva kappalainen Mikko Laurén. Seuraavassa Koroinen.fi:n toimitus esittelee hänen uraansa kirkon palveluksessa ja hänen suhdettaan Halisiin ja Halisten asukkaisiin ja sitä, miten miten hän ymmärsi työssään papin tehtävänsä, eli mikä oli hänen työnäkynsä. Työnäky on jotakin, minkä tekijä uskoo työssään olevan kaikkein keskeisintä.

Mikko Laurénille tämä työnäky tarkoitti halua olla seurakunnassa yhteisöä rakentava pappi, joka suunnittelee ja toteuttaa uusia messuja ja tapahtumia yhdessä vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa. Hän tiivistää työnäkynsä ajatukseen kasvattaa seurakunnan toimintapiiriä ja sen syvyyttä yhteistyöllä seurakuntalaisten kanssa. Kaikesta päätellen tämä usko omaan tehtävään ja sen toteuttamistapaan on ollut vahva, vaikuttava ja tuloksellinen. 

Työura merikapteenista papiksi

Mikko Laurén lähti merille 1969 ja eteni aina merikapteeniksi saakka. Urallaan hän purjehti kaikille seitsemällä merellä. Bore-varustamolla hän hoiti laatu- turvallisuus- ja ympäristönpäälliköiden ja satamakapteenin toimia. Hänellä oli kuitenkin aina unelmana päästä seurakunnan palvelukseen. Kun hän vuonna 1979 siirtyi Borella valtameriliikenteestä Euroopan liikenteeseen, hänelle samalla avautui ovi seurakunnan toimintaan. Vuonna 1982 hänet valittiin seurakunnan evankelioimistukitiimiin. Myöhemmin hän toimi tiimin puheenjohtajana. Tiimin tehtävä oli tukea seurakunnan työtä alueella elävien ihmisten saattamista evankeliumin sanoman piiriin. Borella työssäoloaikana hänet toimi myös muutaman kauden seurakuntaneuvostossa ja kirkkovaltuustossa sekä diankonia- ja sielunhoitotyön johtokunnan puheenjohtajana. 

Mikko Laurén opiskeli Åbo Akademissa, missä hän opettajanaan ja ohjaajana oli mm. merimies-, sairaala- ja monivuotinen Suomen urheilujoukkueiden kisapappi Göran Helberg. Mikko kävi keskustelemassa pappisunelmansa reallisuudesta silloisen arkkipiispan John Vikströmin kanssa. Arkkipiispa korosti sitä, että kirkko tarvitsee erilaisia elämänkokemuksia omaavia henkilöitä. Maarian seurakunnan kirkkoherra Esko Thuren ohjasi Mikkoa Laurénia hänen pappiskoulutukseensa kuuluvissa harjoitustöissä ja sitten myöhemmin myös niissä töissä, joissa edellytettiin pappisvihkimystä. Pappisvihkimys tapahtui talviseisauksen päivänä, joulukuun 21. päivänä 1997. Vakinaisen viran hän sai kirkkoherra Heimo Rinteen aikana. Työuraa kesti eläkkeelle siirtymiseen saakka vuoteen 2018, mutta muu toiminta jatkuu edelleen mm. lukuisissa seurakunnan suunnittelu- ja hallintoelimissä vaaleilla valittuna luottamushenkilönä. 

Maarian seurakunnan pappina

Mikko Laurén kuvaa muutosta merikapteenista papin rooliin henkiseksi matkaksi. Merillä opitut työtavat saivat rinnalleen hengellisen näkökulman ja palvelutehtävän luonteen. Omaa suhtautumistaan hän kuvaa runollisesti: Antauduin uudelle kurssille, annoin myötäisen tuulen puhaltaa siipieni alla kohti uusia haasteita. Hän kertoo, miten kokemukset merikapteenin työssä ja elämä merellä olivat vahvistaneet hänen luonnettaan. Pappina kirkon palveluksessa hän saattoi hyödyntää näitä kokemuksiaan ihmissuhteiden ja yhteisöjen rakentamisessa. Ihmisten kohtaaminenkin sai uusia merkityksiä: ”…sain olla mukana jakamassa iloja ja suruja, tukemassa ihmisiä heidän matkallaan”.

Maarian seurakunnassa Mikko Laurénin päävastuualue oli Raunistula. Halisten alueen asukkaat olivat kuitenkin aina lähellä hänen sydäntään. Hän kirjoittaa: Jokainen kohtaamisen hetki toi mukanaan uuden tarinan, uuden ihmisen elämästä. Hän kertoo edelleen, miten hän maailmaa kiertäessään oli havainnut kasvavissa seurakunnissa aina joitakin erityisiä piirteitä. Yhdellä oli hienot kuorot, toisilla vaikuttavia saarnaajia ja kolmannella erinomaista opetusta. Näin oli Suomessakin. Joissakin seurakunnissa maailmalla vapaaehtoiset osallistuivat avustajina jumalanpalveluksiin, mutta ei juuri Suomessa 1980-luvulla, vaikka menettely hänestä rikastutti messua ja loi siihen yhteisöllisen, hyvän olon tunnelman. Hän kirjoittaa: ” Olin saanut kirkolta Suomessa paljon ja siksi minulla oli intohimo antaa takaisin jotain hyvää, jota olen maailmalta löytänyt.”

Merikapteenia Mikko Laurénia on kiinnostanut koggi- eli hansalaivoja esittävät seinämaalaukset Maarian kirkossa ja Koroisten niemen muinainen historia kauppa- ja satamapaikkana. Seurakuntalaiset usein kysyivät häneltä näistä seinämaalauksista, kun tiesivät hänen merikapteenitaustansa. Koggit ovat viikinkilaivoista kehitettyjä kauppa-aluksia, joita on käytetty hansa-aikana 1200-luvulla ja joilla on uskottu purjehditun aikoinaan aina Koroisten niemen muinaiselle kauppasatamaan asti veden pinnan korkeuden sen vielä salliessa. Hänen kiinnostuksensa heräsi näistä seurakuntalaisten kysymyksistä. Hän alkoi tutkimaan koggilaivoja aina ulkomaiden museoita myöten. Hän on tehnyt niistä julkaisun, josta kuudes täydennetty painos on juuri työn alla. Hän on myös kirjoittanut niistä lehtiin kuten esimerkiksi KoroiSet -julkaisuun. Tutkimus päätyi tulokseen: Maarian kirkko on ollut myös sataman kirkko. 

Vapaaehtoistoiminta

Mikko Laurénin papin toiminnassa oli jo hänen työnäkynsä perusteella keskeisessä asemassa ja ilmeni myös hänen käytännön työssään. Hänen mukaansa seurakuntaa rakennetaan yhdessä. Iskulauseensa seurakunnan vapaaehtoisille kuului: ”Tule mukaan iloiseen joukkoomme”. Hän uskoi, että toiminnan kautta vapaaehtoiset kiintyvät seurakuntaan. Samalla he saivat halutessaan ystäviä ja mielekästä tekemistä. Vapaaehtoiset saivat valita itse, mitä he tekivät ja kuinka paljon. 

Oman roolinsa hän näki vapaehtoisten rinnalla kulkijaksi. Hänen tehtävänsä oli ennen kaikkea kiittää ja kuunnella. Samalla hän kuitenkin korostaa sitä, että rinnalla kulkijalla on vaativa ja herkkä rooli. Jokin yksittäinen sana tai ilmaustapa voi pilata koko ilmapiirin ja saada vapaaehtoisen lopettamaan palkattoman työnsä. Vapaaehtoisten kanssa toimiminen on samalla näin hyvää johtamiskoulutusta. Itse hän koki oppineensa, että antaessaan saa aina takaisin jotakin erityistä. Vapaaehtoisista ei ollut pulaa. Yksinäisiä on paljon ja kirkosta löytyy tekemistä, ystäviä ja seuraa.  Vapaaehtoisia oli noin 150.  Toimintaa koordinoi lähinnä evankelioimistyön tukitiimi, johon kuului Laurénin lisäksi 11 vapaaehtoista. Se kokoontui noin kymmenen kertaa vuodessa. 

Uusia toimintoja

Mikko Laurénin halu olla pappi keskellä seurakunta, tehdä työtä seurakunnan vapaaehtoisten kanssa ja hänen uskonsa yhteisöllisyyden kasvua luovaan voimaan on tuottanut runsaan sadon. Tähän liittyy myös hänen ennakkoluuloton ja kokeiluhaluinen suhtautuminen uusiin toimintamuotoihin. Seuraavassa on luettelo muutamista biistä toiminnoista, jotka on syntyneet hänen aloitteestaan tai joissa hän on ollut aktiivisena toimijana ja vaikuttajana muuten:

 1. Koroisten ristin alueen ulkoilmahartaudet, joita nykyisin ovat Marian päivän hartaus heinäkuussa, luomakunnan sunnuntain messu elokuussa ja joulukuussa jouluhartaus. Alue on kirkkohistorian ja koko Suomen historiankin kannalta erityisen merkittävä ensimmäisen piispanistuimen sijaintipaikkana ja Turun syntysijana. 
 2. Johannesmessu, jonka kaava syntyi yhteistyössä seurakuntalaisten kanssa. Messun taustalla oli Mikko Laurénin teologian opiskelun yhteydessä syntynyt innostus alkuseurakunnan yhteisöllisyyteen ja jumalanpalvelustoimintaan. Toiminta aloitettiin vuonna 2000.
 3. Kaikille avoin Raamattu- ja rukousryhmä. Toiminta aloitettiin 1997. Se oli eräänlainen Raamatun opiskelupiiri, jonka ohjelmarunkona oli aina jokin Mikko Laurénin lukema Raamatun kappale, keskustelut kohdan sisällöstä ja merkityksestä sekä yhteiset rukoushetket. Laurén kertoo, miten hänen Raamatun selitysteosten määrä kasvoi, kun haki vastauksia ryhmässä esille tulleisiin kysymyksiin.  
 4. Laurén liittyi aktiivisesti Maarian seurakunnan Haliskahvilan ruuanjakotoimintaan vuonna 2010. Hän käynnisti kahvilassa myös ”Pappi paikalla” -toiminnan, jonka hän oli aloittanut Raunistulassa. toiminta tarkoitti kahdenkeskisiä keskustelutapaamisia, joihin varattiin aika erikseen. Keskusteluissa hän sovelsi Åbo Akademissa saamansa koulutustaan. Näissä keskusteluissa hän huomasi, miten monet olivat kokeneet tulleen loukatuiksi ja kiusatuiksi, ja miten tärkeää on olla läsnä ja vain kuunnella. 
 5. Vuonna 2017 alkunsa saanut Maarian messu, jonka pohjana Johannesmessu ja Mikko Laurénin 2010 aloittama pienryhmätoimintaan nojaava katekumenaattitoiminta.  Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa ryhmän jäsenten kristillisen uskon sisäistämistä ja henkistä kasvua. Sen juuret ovat alkukirkon kasteopetuksessa ja siinä toimintamallissa, jolla aikuisia ohjattiin kirkon piiriin.
 6. Laulutapahtumia olivat mm. 1990-luvun alkunsa saaneet hengelliset romaanikonsertit ja Halisten kahvilan vapaaehtoisten joululauluesitykset ulkona Halisten kerrostalojen asukkaiden  kuunnellessa parvekkeillaan. Jälkimmäiseen idea jälkimmäiseen tapahtumaan on tullut USA.sta, missä Mikko Laurénin poika on asunut jo 20 vuotta. 

Muita tapahtumia ja toimintoja kirkotoimitusten lisäksi 

 • Miesten päivät -tilaisuuksien järjestäminen Raunistulan seurakuntatalolla, 
 • Agricolan päivänä järjestetyt asiantuntijaluennot, 
 • opetustapahtumat, jossa valmistetaan pääsiäisruokia Jeesuksen aikaiseen tapaan, 
 • kylvön siunaustilaisuuksiin osallistuminen kylvön siunaajana, 
 • joulu- ja pääsiäishartauksien pito Halisten koululla, 
 • adventtiajan vierailut asunnottomille tarkoitetussa Sillankorvan asuntolassa, 
 • Päivän sana -palstojen kirjoittaminen Turun Sanomiin, kirjoittaminen jatkuu edelleen,
 • Wanha merimies muistelee -tilaisuuksien vetäminen Turun merimieskirkossa, 
 • Turun katulähetyksen hallinnossa toimiminen, ja 
 • tuottajan rooli Turun tuomiokirkon portailla esitetyissä neljässä suuressa pääsiäisnäytelmissä. 

Lopuksi

Mikko Laurén tiivistää aikansa pappina Halisissa seuraavasti: Halinen oli rikastuttava ja antoisa osa kokonaista palvelutehtävääni. Ihmisten kohtaaminen, tarinoiden jakaminen ja yhteisön rakentaminen – siinä oli Halisten taika, joka teki pappina toimimisesta sydäntä lämmittävän seikkailun. Halisten pappina olo oli hyvää ja siksi iloitsen suuresti, että minut valittiin vielä kiitokseksi Halisukoksi.

LÄHTEET

 • Mikko Laurénin muistelma ajastaan Halisten pappina (julkaistaan myöhemmin)
 • Kuvasarja Mikko Laurén – Halisukko 2023, hänen eri roolinsa ja hänen isänsä ja isänisä: isä merkittävä ja tunnustettu patologi Pekka Laurén ja isän isä August Laurén turkulainen huomattava.teollisuusjohtaja ja Silo Oy:n perustaja. Ks. tästä.
 • Mikko Laurén. Maarian kirkko – sataman kirkko. Kirjoitus KoroiSet 2/2014, s, ks. tästä
 • Stranden, Merja. August Laurén. Työtä yhteiskunnan, kansallisen kulttuurin ja tieteen hyväksiTurun museokeskuksen julkaisuja 64.