Halisten alueen suurin vuokranantaja esittäytyy

Turun kaupunkikonserniin kuuluva TVT Asunnot Oy on suurin vuokranantaja Halisten alueella. Vastuullinen ja hyvä asuminen on TVT Asunnoille tärkeä tavoite, siksi yhtiö haluaa olla mukana myös asuinalueiden kehittämisessä. Viimeksi vuoden 2019 HaliSillan yhteydessä järjestetyssä alueen turvallisuutta pohtivassa paneelissa panelisteina olivat yhtiön kiinteistöpäällikkö Lasse Lähdemäki ja asukastoimikunnan varapuheenjohtaja Jenna Tamminen poliisin edustajan ohella.

Vuosina 2008 – 2017 ilmestyneessä KoroiSet -lehdessä TVT Asunnot esiteltiin laajasti viimeksi noin 10 vuotta sitten, kun lehti haastatteli yhtiön toimitusjohtajaa Teppo Forssia. Juttu on julkaistu KoroiSet 1/2014 lehdessä. Nyt on kulunut siitä aikaa jo siksi paljon, että on syytä päivittää yhtiön esittely. Tätä varten Koroinen.fi pyysi TVT:ltä kirjoitusta, jonka se myös sai. Kirjoitus on TVT:n Anu Nummelinin. Sen kuvat ovat myös TVT:n. Kirjoitus löytyy tämän johdattelun jälkeen.

TVT Asuntojen tavoitteena koteihinsa tyytyväiset asukkaat

– TVT Asunnot Oy on Turun suurin ja merkittävin vuokranantaja ja tuttu toimija varmasti myös monelle Halisissa ja Räntämäessä asuvalle. TVT Asunnot kuuluu Turun kaupunkikonserniin ja yhtiö omistaa ja hallinnoi Turun seudulla noin 11 000 vuokra-asuntoa. Halisissa ja Räntämäessä vuokrakoteja on lähes 900, kertoo toimitusjohtaja Teppo Forss

TVT Asunnot toteuttaa toimialueellaan valtakunnallista ja alueellista asuntopolitiikkaa. Yhtiöllä on strateginen rooli Turun kaupungin asuntopolitiikan välineenä. TVT Asunnot tukee yhteiskunnan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä ja edistää osaltaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Kaupunkilaisille yhtiö on ennen kaikkea kohtuuhintaisten ja hyvälaatuisten kotien tarjoaja ja turvallinen vuokranantaja.

Pitkäjänteistä asuntopolitiikkaa tarvitaan

Eduskunta hyväksyi viime vuonna asuntopoliittisen kehittämisohjelman vuosille 2021–2028. Pitkäjänteisen ja johdonmukaisen ohjelman hyväksyminen oli tärkeää, sillä asuntopolitiikalla vaikutetaan koko yhteiskunnan kehitykseen. Pitkäjänteisyyden merkitystä korostaa se, että monien asuntopoliittisten toimien vaikutukset näkyvät asuntomarkkinoilla vasta pidemmällä aikavälillä. 

– Maailmanlaajuiset trendit kuten kaupungistuminen, ilmastonmuutos, digitalisaatio ja väestön ikääntyminen näkyvät myös Suomessa. Asuntomarkkinoiden alueellisen polarisoitumisen vuoksi samat kehittämistoimet eivät kuitenkaan sovellu kaikkialle. Miten toimenpiteiden valinnassa uusien yhteiskunnallisten ilmiöiden keskellä onnistutaan, voidaan arvioida vasta jälkikäteen, Forss arvioi. 

 Kohti hiilineutraalia Turkua

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029. Myös TVT Asunnot toteuttaa osaltaan kaupungin ilmastosuunnitelmaa. Yhtiö pyrkii ilmastotavoitteisiin erityisesti rakentamisessa, energianhankinnassa ja -käytössä. 

Rakentaminen ja rakennukset vastaavat yli kolmanneksesta kasvihuonekaasupäästöjä. Rakennuksen ilmastovaikutuksiin vaikutetaan jo maanhankinta- ja kaavoitusvaiheessa. TVT Asunnot pyrkii sijoittamaan uudisrakennushankkeensa joukkoliikennereittien varrelle olemassa olevaa kaupunkirakennetta hyödyntäen ja täydentäen.

– TVT Asunnot on vastannut päästövähennystavoitteisiin muuntamalla öljylämmityskohteita maalämpöön tai kaukolämpöön sekä parantamalla rakennusten energiatehokkuutta muun muassa patteriverkoston perussäädöillä ja peruskorjauksilla. Toimet ovat paitsi ilmastotekoja myös keino parantaa asumisen laatua ja saada aikaan vuokrankorotuspaineita vähentäviä säästöjä. 

Sähköinen liikkuminen lisääntyy koko ajan. Asuntokohteita valmistellaan monin tavoin tarjoamaan sähkölatauspisteitä, kun tarvetta tulee. TVT huomioi sähköautojen latausvaatimukset myös uudisrakentamisessa. Keväällä Mäntymäkeen valmistuu asukkaiden testikäyttöön kevyiden sähkökulkuneuvojen latauspisteitä. TVT:n uudiskohteessa Satamassa pilotoidaan parhaillaan sähkökäyttöistä yhteiskäyttöautoa.

– Ilmastotyö kuuluu meille jokaiselle. TVT Asunnot luo edellytyksiä kestävän kehityksen mukaiseen asumiseen ja panostaa siihen, että asukkaiden tietoisuus eri kulutusvalintojen ja toimintatapojen ilmastovaikutuksista lisääntyy, kertoo Forss. 

Uusia koteja rakenteilla

Kohtuuhintaisille ja hyvälaatuisille vuokra-asunnoille on suuri kysyntä. Kaupungin tavoitteena on, että TVT Asuntojen asuntokannan suhteellinen osuus koko Turun asuntokannasta ei merkittävästi muutu. Tavoite on haastava, kun huomioidaan viime vuosien erittäin vilkas asuntorakentaminen. 

Turun asunto- ja maapolitiikan periaatteiden mukaan TVT Asuntojen tulisi 2023–2026 tuottaa vuosittain 400 uutta asuntoa. Kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon soveltuvien tonttien saatavuus sopivilta sijainneilta on kriittinen tekijä tavoitteen saavuttamisessa. 

Noin 70 prosenttia TVT Asuntojen vastaanottamista asuntohakemuksista kohdistuu keskusta-alueelle laajasti käsitettynä. Yhtiö on vastannut tähän kysyntään lisäämällä asuntotarjontaa keskusta-alueella. Halisissa ja Räntämäessä uudisrakennushankkeita ei tällä hetkellä ole valmisteilla, sillä TVT:n asuntotarjonta alueella vastaa riittävällä tavalla kysyntää.

 

Jatkuvaa kehittämistä vuokralaisten eduksi

– Asukkaiden ja asuntoa hakevien toiveet muuttuvat ajassa. TVT Asunnot vastaa näihin toiveisiin kehittämällä asumisen ja asiakaspalvelun laatua. 

TVT Asuntojen kokonaan omistamissa kiinteistöissä on jo kymmenen vuoden ajan ollut maksuton laajakaistaliittymä. Laajakaista luo edellytyksiä osallistua yhteiskuntaan: opiskella, harrastaa ja hoitaa asioita. Asunnon hakeminen, vuokrasopimuksen tekeminen ja kodin vioista ilmoittaminen hoituvat TVT Asunnoilla nykyään sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta. 

Vuokra-asuminen on joustava asumismuoto, mutta TVT Asunnoilla on runsaasti vuosia, jopa vuosikymmeniä samassa kodissa asuneita vuokralaisia. Yhtiö on vuodesta 2015 alkaen huomioinut näitä pitkään samassa kodissa asuneita tervehdyskäynnillä ja pienellä muistamisella. Kodeissa on tehty asukkaiden toivomia korjaustöitä ja esimerkiksi vaihdettu kodinkoneita.

TVT Asunnot käynnisti 2021 yhtiön kaikkien vuokrasopimusten päivityksen. Päivitys etenee alue kerrallaan saavuttaen 2023 keväällä muun muassa Halisten ja Räntämäen asuntokohteet. 

– Sopimuspäivityksen myötä kaikille vuokralaisille tulee yhdenvertaiset sopimusehdot. Samalla monien toivoma savuttomuus laajenee koskemaan kaikkia asuntokohteita. Muutos vastaa tupakkalain tavoitteita, Forss toteaa. 

Teksti: Anu Nummelin
Kuvat: TVT Asunnot lukuunottamatta artikkelikuvaa yllä

Lisätietoja:

  • TVT OY:n tiedotustilaisuus. KoroiSet 1/2014, s. 11.
  • TVT:n toimitusjohtaja kertoo yhtiöstään. Sama juttu Koroinen.fi:ssä ks. tästä
  • Tietoja turvallisuuspaneelistaHaliSillassa 2019, ks. tästä